Wymiana wiedzy i doświadczeń

Trampolina – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy trenerami Cottbus i Zielonej Góry

plFundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

deSmall Project Fund (SPF) in der Euroregion Spree-Neisse-Bober für das Operationelle Programm der grenzuebreschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 im Rahmen der „Europäischen Territorialen Zusammanarbeit“

[accordion_content title=”Tytuł projektu – Projekttitel” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl Trampolina – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy trenerami Cottbus i Zielonej Góry

deTrampolin – Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Trainern aus Cottbus und Zielona Góra[/accordion_content]

[accordion_content title=”Partnerzy – Projektpartner” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej; ul. Urszuli 22; 65 – 147, Zielona Góra

Partnerzy projektu zrealizowali wspólnie projekt sieciowy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr pn. Transgraniczne Szkolenia w Skokach na Trampolinie, który realizowany był w latach 2011-2012 na terenie Zielonej Góry i Cottbus. Realizacja projektu „Trampolina – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy trenerami Cottbus i Zielonej Góry” to kolejny krok w transgranicznej współpracy środowiska akrobatycznego w regionie przygranicznym.

Klub Sportowy Sportclub Turnen Cottbus e.V. Rok założenia: 1954 w Forst, od 1993 działa w Cottbus pod nazwą Sportclub Cottbus Turnen e.V. Największe sukcesy sportowe: Złoty medal Drużynowych Mistrzostw Niemiec w latach: 1991, 1992, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010

de SC Cottbus Turnen e.V.; Dresdener Str.,18; 035050 Cottbus

Die Projektpartner haben schon gemeinsam in Jahren 2011/2012 in Zielona Gora und in Cottbus ein Netzwerkprojekt in der Euroregion Spree-Neiße-Bober mit dem Titel „Grenzüberschreitende Schulungen im Trampolinspringen” realisiert. Die Unternehmen im Projekt „Trampolin – Wissens und Erfahrungsaustausch zwischen den Trainern aus Cottbus und Zielona Góra” bilden schon einen weiteren Schritt in der Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Akrobatikvereine in der Grenzregion.

Sportclub Turnen Cottbus e.V. Gegründet im Jahre 1954 in Forst (Lausitz), ab dem Jahre 1993 führt seine Tätigkeit als Sportclub Cottbus Turnen e.V. Die größten Sporterfolge: Deutscher Mannschaftsmeister in Jahren: 1991, 1992, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010

[/accordion_content]

[accordion_content title=”Cel projektu – Ziele des Projektes” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl Celem projektu jest podniesienie poziomu szkoleniowego w skokach na trampolinie w obu klubach partnerskich poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń trenerów z Cottbus i Zielonej Góry oraz zacieśnienie kontaktów transgranicznych pomiędzy trenerami i zawodnikami poprzez realizację wspólnych warsztatów.

de Das Ziel dieses Projektes ist es, das Sportniveau im Trampolinturnen durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Trainern aus Cottbus und Zielona Góra in beiden Partnervereinen zu erhöhen, sowie die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen den Trainer und Athleten durch die Realisierung vom gemeinsamen Workshop zu vertiefen. [/accordion_content]

[accordion_content title=”Ramy czasowe projektu – Zeitrahmen des Projektes” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl Rozpoczęcie projektu: 01/07/2013 – Zakończenie projektu: 25/09/2013

Program_PL

de Projektbeginn/Vorbereitung: 01/07/2013 – Projektabschluss/Nachbereitung: 25/09/2013

Programm_DE

[/accordion_content]

[accordion_content title=”Główne działania w ramach projektu – Begründung des Realisationsbedarfs” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl Uwzględniając powyższe potrzeby SAS Zielona Góra planuje w dniach 23-25.08.2013 zrealizować polsko-niemieckie spotkanie sportowe, w którego skład wchodzić będą:

 • Konsultacja sportowa (15 godz.) przy wspólnym udziale zawodników i trenerów z terenu wsparcia (23-24.08.2013)
 • Warsztaty z prelekcjami ekspertów (sędziów i trenerów) dot. skoków na trampolinie (24.08.2013)
 • Polsko-niemiecki turniej w skokach na trampolinie (25.08.2013)

de Bei der Berücksichtigung der oben erwähnten Bedürfnisse hat der Verein SAS Zielona Gora vor, in den Tagen 23-25.08.2013 eine deutsch-polnische Sportbegegnung zu realisieren. Es besteht aus:

 • einer Sportkonsultation (15 Stunden) bei gemeinsamer Beteiligung der Athleten und Trainer aus der Grenzregion (23-24.08.2013)
 • einem Workshop mit Vorträgen der Experten (Kampfrichter und Trainer) zum Thema Trampolinturnen (24.08.2013)
 • ein Deutsch-Polnisches Turnier im Trampolinturnen (25.08.2013) [/accordion_content]

[accordion_content title=”Polsko-Niemiecki turniej w skokach na trampolinie – Deutsch-Polnisches turnier im trampolinturnen” title_size=”h3″ mode=”toggle”]pl W ramach programu Trampolina – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy trenerami Cottbus i Zielonej Góry w niedzielę 25 sierpnia odbyły się zawody w skokach na trampolinie.

W turnieju startowali zawodnicy UKS AS i SC Cottbus.

deDeutsch-Polnisches turnier im trampolinturnen

 

Read more Read more


[/accordion_content]

[accordion_content title=”Warsztaty z prelekcjami – Workshop mit vorträgen” title_size=”h3″]

pl

Sobota 24.08.2013
Start Godz.: 9:30

 1.  Badanie i określenie kierunku obrotów śrubowych w skokach na trampolinie.W zakresie tego wykładu przedstawiono trenerom, sędziom i zawodnikom, jak istotną rolę w kręceniu obrotów śrubowych podczas skoków na trampolinie odgrywa prawo-/leworęczność. Przedstawiono testy, jakie wypracowano, by sprawdzić preferencyjny kierunek skoków u dzieci. W części praktycznej uczestnicy projektu zostali poddani testom sprawnościowym na prawo-/leworęczność.
 2. Niemiecki sport i system szkolenia w treningu wyczynowym w skokach na trampolinie.Sukces sportowy to często nie sprawa przypadku, a zbieżność sprzyjających warunków fizycznych i społecznych. Niemiecki partner przedstawił podczas prelekcji zalety i wady niemieckiego sportu i systemu szklenia w skokach na trampolinie, jako sporcie wyczynowym. Wskazał na wpływ współpracy środowisk szkolnych, sportowych z rodzicami na szkolenie sportowe w skokach na trampolinie.
 3. Zmiany w przepisach sędziowania skoków na trampolinie 2013 – 2016 W roku 2013 nastąpiły zmiany w przepisach sędziowskich oraz w zakresie techniki oddawania skoków na trampolinie. Podczas tej prelekcji ekspert przedstawił główne zmiany w przepisach sędziowskich, które mają wpływ na ocenę oddawanych skoków. Omówiono również szczegółowo techniczne wymogi dot. pozycji w poszczególnych elementach układów obowiązkowych i dowolnych. Wiedza zdobyta na wykładzie została wdrożona już następnego dnia podczas Polsko-niemieckiego turnieju w skokach na trampolinie.

Zgodnie z założeniami projektu w sobotę 24.08.2013 odbyły się warsztaty z prelekcjami ekspertów. Przedstawiciele partnerów oraz ekspert zewnętrzny – sędzia międzynarodowy klasy I, przygotowali trzy prelekcje uzupełnione częścią praktyczną. Każdy z tematów spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska akrobatycznego – wszystkie zagadnienia dotyczyły zarówno zawodników, jak również trenerów i organizatorów zawodów w skokach na trampolinie.

de

Samstag, der 24.08.2013
Start 9:30 Uhr

 1. Untersuchung und Feststellung der Richtung vom Schraubendrehen im Trampolinturnen.Im Rahmen dieses Vortrags wurde den Trainern, Kampfrichtern und Springern festgestellt, welche wesentliche Rolle die Links-/Rechtshändigkeit beim Schraubendrehen spielt. Es wurden die Tests vorgestellt, die bearbeitet wurden, um die Vorrangrichtung beim Springen unter den Kindern feststellen zu können. In dem praktischen Teil wurden alle Projektteilnehmer in der Richtung der Links-/Rechtshändigkeit getestet.
 2. Deutscher Sport- und Schulsystem in der leistungsorientierten Sportart Trampolinturnen. Ein Erfolg im Sport ist nicht nur ein Zufall, sondern die Zusammenstellung von physischen und sozialen Fähigkeiten. Der deutsche Partner hat vorgestellt, wie die Vor- und Nachteile des deutschen Sport- und Schulsystems im Trampolinturnen als leistungsorientierter Sportart sind. Er hat darauf verwiesen, wie groß der Einfluss des sozialen Niveaus, sowie der Familien Verhältnisse auf die Schulung der Trampolinturnen ist.
 3. Änderungen der Wertungsbestimmungen und technischen Regeln im Trampolinturnen für 2013 – 2016. Im Jahre 2013 wurden die Wertungsbestimmungen, sowie die technischen Regeln im Trampolinturnen geändert. Der Referent hat im Laufe des Vortrags wurden die Änderungen in den Wertungsbestimmungen besprochen, die einen Einfluss auf die Punktzahl beim Trampolinturnen haben. Man hat auch detailliert die technischen Anforderungen bezüglich der Haltung beim Springen in der Pflicht- und Kürübung besprochen. Das neu erworbene Wissen wurde gleich am nächsten Tag im Laufe des Deutsch-Polnischen Turniers im Trampolinturnen ins Leben berufen.

Nach den Voraussetzungen des Projekts fand am Samstag, dem 24. August 2013 ein Workshop mit Vorlesungen der Referenten statt. Die Vertreter der Projektpartner, sowie ein internationaler Fachmann – der internationale Schiedsrichter Klasse I, bearbeiteten drei Vorlesungen mit dem praktischen Teil. Jedes Thema wurde mit großem Interesse der Akrobatikvereine angenommen – alle Inhalte richteten sich sowohl an Sportler, als auch an Trainer und Organisatoren der Veranstaltungen für Trampolinturnen.

 

 

[/accordion_content]

euroregioneurologo_esnb

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.”
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”